CHINE art contemporain

Sélection d'artistes chinois contemporains , (non exhaustive ...les oeuvres ne devant pas perturber un lectorat jeune...)

Tamen-group Cang Xin Chen Wenbo Feng Zhengjie Gao-brothers Guo Wei-mosquito-and Moths 05 Hong Hao Huang Yan self portrait Liu Liguo-walk_of_life~2006 Liu Wei Ma Liuming Pang Maokun Sheng Qi Tamen-group Wang kai Wang Qingsong Wang Quangyi Yu Youhan Zhang Dali Zhang huan Zhang Qikai Zhang Xiaogang